Skip to main content

Praktisch

Gewone consultaties

Alle raadplegingen gebeuren na afspraak. Maak zelf uw afspraak online of maak telefonisch een afspraak tijdens de openingsuren van het secretariaat. Komt u met meerdere personen op consult? Dan maakt u een aparte afspraak per persoon. Zo kunnen wij genoeg plaats vrijhouden in onze agenda’s. Gelieve telkens uw identiteitskaart mee te brengen op raadpleging.

Maak uw afspraken tijdig! Vervolgafspraken plant u best meteen in. Dienen er na een ingreep draadjes te worden verwijderd? Maak dan meteen na de ingreep al uw afspraak.

Wanneer u niet op tijd op uw afspraak geraakt of indien u onverwachts belet bent, annuleer uw afspraak dan online of neemt telefonisch contact op met het secretariaat. De huisartsen behouden zich het recht voor om u een bedrag aan te rekenen van 15 euro indien u tweemaal niet komt opdagen voor een consult (no show).

Belt u buiten de openingsuren van het secretariaat en betreft het een urgentie? In dat geval kan u ons bereiken op het noodnummer: 0469 13 39 92. Gelieve dit nummer enkel te gebruiken indien strikt noodzakelijk. Voor voorschriften, ziektebriefjes of andere administratie belt u niet naar ons gsm-nummer, maar belt u naar het secretariaat tijdens de openingsuren.

Bloednames en ECG (elektrocardiogram)

Bloednames kan u zelf inplannen via het online afsprakensysteem. Zijn er geen plaatsen voor een bloedname meer beschikbaar online? Dan mag u in de plaats een gewone consultatie inplannen. Vermeld in dat geval bij de notitie dat u een bloedname wenst. Hou rekening met het uur van uw afspraak. Is een nuchtere bloedname noodzakelijk? Maak dan een afspraak in de vroege voormiddag. Ook een ECG kunnen wij in de praktijk voor u afnemen. U mag hiervoor in onze online agenda een dubbele consultatie (voor twee personen) inplannen. Vermeld in dat geval bij de notitie dat u een ECG wenst.

Huisbezoeken

Door de huidige werkdruk zullen onze artsen in principe geen (nieuwe) huisbezoeken meer aanbieden. Ben u ernstig ziek of bedlegerig en ziet u geen mogelijkheid om op de praktijk te geraken? Neem dan contact op met het secretariaat om de mogelijkheden te bespreken. Wij doen enkel huisbezoeken in Hemiksem.

Afspraak bij psychotherapeute Follens

Mijn naam is Veerle Follens en ik ben een empathische therapeut/ coach die gelooft in de verbindende kracht van de natuur als warm en ondersteunend kader waarin jij kan ontdekken welke invloed jouw emoties hebben op jouw functioneren en van daaruit kan groeien in het reguleren van je emoties. Tijdens de sessies zet ik sterk in op leren verbindend communiceren, eerst met jezelf en van daaruit ook met anderen. De natuur zorgt hierbij voor rust en ruimte waarin je je vrij kan voelen om jezelf te zijn en je innerlijke dialoog te verkennen.

Benieuwd naar wat deze benadering voor jou of jullie relatie (ouder-kind of koppel) kan betekenen? Neem gerust contact met me op en ontdek hoe wandeltherapie in de Rupelstreek jou of jullie kan helpen om balans, rust en veerkracht terug te vinden in je leven. Zelf zet ik zoveel mogelijk in op wandeltherapie, maar uiteraard zijn sessies op de praktijk Monnikenhof ook mogelijk.

Voor therapie is terugbetaling voorzien bij Solidaris, CM, Helan en LM.

Mensen met een loopbaanvraagstuk kunnen gebruik maken van loopbaancheques via mijn samenwerking met Triangel LBC.

Verslagen en andere administratie

Hebt u een verslag nodig voor bijvoorbeeld de verzekeringen? Dienen er nog documenten ingevuld te worden voor de mutualiteit of voor een andere instantie (bijvoorbeeld overheid, politie,...)? Hebt u een verslag nodig voor de controlearts? Dan maakt u hiervoor tijdig een afspraak via de online agenda, zodat u deze documenten samen met de arts kan invullen/opmaken.

Een uitzondering wordt gemaakt voor het document: ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (ook wel: vertrouwelijk of geel papier) van de mutualiteiten. Voor het invullen van dit document dient u geen afspraak te maken. U mag zelf reeds het persoonlijke luik invullen en dit nadien bij ons in de brievenbus deponeren. Wij leggen dit terug ingevuld klaar in de wachtzaal. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen/afdrukken van dit document en voor het invullen van het persoonlijke deel. Wij drukken hier geen getuigschriften meer af.

Dokter van wacht

Weekdagen

Tijdens de week is er telefonisch een dokter van wacht bereikbaar van 19 uur ‘s avonds tot en met 8 uur ’s morgens. Neem enkel contact op indien u niet kan wachten tot de volgende werkdag. De dokter van wacht is bereikbaar op het nummer 03 886 16 16.

Weekend en brug- en feestdagen

Tijdens het weekend en op officiële brug- en feestdagen is de huisartsenwachtpost N16 te Puurs beschikbaar voor medische urgenties. De wachtpost is in het weekend eveneens te bereiken op het nummer 03 886 16 16. Indien nodig kan u eveneens contact opnemen met de wachtpost van Hoboken op het nummer 03 828 09 09.

Voorschriften

Voorschriften voor chronische medicatie mag u telefonisch of per mail aanvragen. Toch vragen we onze patiënten om minstens jaarlijks bij ons op consult te komen zodat wij uw gezondheidstoestand mee in de gaten kunnen houden (voor onze patiënten in een zorgtraject: minstens 4x/jaar). Verslavende slaap- en pijnmedicatie worden in principe nooit telefonisch of per mail voorgeschreven.

Voor medicatie die nieuw dient te worden opgestart, maakt u een afspraak om dit met uw arts te bespreken.

Vakantie

Onze artsen proberen vakantiedagen zo goed mogelijk te plannen, zodat zij elkaar tijdens deze perioden kunnen vervangen. Zijn onze artsen toch op hetzelfde moment afwezig? Volg dan de berichten op onze website of op ons automatisch antwoordapparaat om te weten te komen welke arts ons vervangt in geval van medische urgentie.

Globaal medische dossier (GMD)

Dit is het medisch dossier dat uw arts over u bijhoudt. Dit dossier bevat:

  • Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • Sociale en administratieve gegevens
  • Verslagen van labo, specialisten en ander zorgverstrekkers
  • Gegevens over de gevolgde behandelingen
  • Gegevens over de genomen medicatie

Op basis van het GMD heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar. De huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren. Dankzij het GMD wordt de communicatie tussen de specialist en de andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Verhuist u? Nadat u zich ingeschreven heeft bij een artsenpraktijk in uw nieuwe buurt, dan mag u contact met ons opnemen voor de overdracht van uw dossier. Wij sturen dit dan digitaal door naar uw nieuwe huisarts.

Tarieven

Alle verstrekkingen worden via derde betaler verrekend. Dit betekent dat u als patiënt enkel het remgeld betaalt. Wij rekenen de rest rechtsreeks af met uw mutualiteit.

Hoeveel remgeld u moet betalen (1, 4 of 6 euro) is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij het inlezen van uw identiteitskaart kunnen wij zien welk tarief op u van toepassing is.

Betalen in de praktijk kan cash en met de bankapp/Payconiq.

Bij hechtingen en andere kleine heelkundige ingrepen wordt hechtmateriaal (e.a..) extra aangerekend. De medicatie die wordt gebruikt bij infiltraties wordt eveneens extra aangerekend (bv. Hyaluronzuurinfiltratie)

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers van de farmacie (en andere) kunnen een afspraak bij Dr. Berghmans inplannen via ons online afsprakensysteem (als vertegenwoordiger). Deze afspraken gaan steeds door op donderdagmiddag. Door de drukte ontvangt Dr. Gijbels voorlopig geen vertegenwoordigers.

Privacyverklaring GDPR

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Onze groepspraktijk hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dokterspraktijk Monnikenhof houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Dokterspraktijk Monnikenhof (Gemeenteplaats 14 – 2620 Hemiksem) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Dokterspraktijk Monnikenhof zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

E-Health

Therapeutische relatie

Door patiënt te worden in onze praktijk wordt een therapeutische relatie geregistreerd tussen u en de artsen in de praktijk. Deze registratie gebeurt door middel van uw ID-kaart of de ISI+kaart van uw kind en is beperkt in duur. De “therapeutische relatie” maakt samen met de “geïnformeerde toestemming” dat uw arts uw gezondheidsgegevens kan consulteren, vastleggen en delen met andere zorgverleners.

Geïnformeerde toestemming

Door patiënt te worden in onze praktijk geeft u automatisch uw “geïnformeerde toestemming” en ga je ermee akkoord dat de zorgverleners die je behandelen juiste informatie over uw gezondheid met elkaar delen via elektronische netwerken. Zo kunnen deze zorgverleners u sneller en beter behandelen omdat ze je medische voorgeschiedenis kennen.

Enkel zorgverleners die u behandelen krijgen toegang tot uw gegevens. Het zijn onder meer: uw huisarts, behandelende artsen tijdens uw hospitalisatie, uw specialisten, uw huisapotheek, uw thuisverpleegkundigen. Zij kunnen evenwel enkel de informatie bekijken die voor hen nodig is om jou de gepaste zorg te geven.

Wenst u dat dit niet gebeurt, gelieve dit dan expliciet aan uw huisarts te melden.

Sumehr

Jaarlijks maken wij een elektronische samenvatting (Sumehr - Summarized Electronic Health Record) van uw medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om je gezondheidstoestand snel in te schatten. Deze Suhmer wordt gedeeld met andere artsen. Zo kan een arts die uw medische voorgeschiedenis niet kent, u vlug de juiste zorg geven. Via MyHealthViewer kunt u de meest recente Suhmer inzien die voor u werd opgeladen.

Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, kunnen uw Suhmer niet inkijken.

Wenst u dat dit niet gebeurt, gelieve dit dan expliciet aan uw huisarts te melden.